perjantai 10. huhtikuuta 2015

Yhteisöohjauksen solmukohdat osa IV: Vuorovaikutuskäytännöt

Yhteisöohjauksen solmukohtien postaussarjassa on tultu kohtiin 6 ja 7. Käsittelen niitä yhdessä. Aikaisemmat postaukset täällä, täällä ja täällä. Esittelen yhteisöohjauksen mallia ja sen solmukohtia, ja käytän esimerkkinä Tampereen yliopiston opintojen ohjauksen järjestelmän kehittämistä vuosina 2011-2013, kun Campus Conexus -hanke työskenteli TAYssa monitasoisen hallinnon- ja pedagogisen uudistuksen ohjauksellisena kumppanina.

6 Vuorovaikutuskäytännöt keskeisissä kohtaamisissa

Yhteisöjen kyky ohjata keskeisiä prosessejaan on viime kädessä kiinni siitä, miten ihmiset osaavat toimia niissä vuorovaikutustilanteissa, joissa prosesseja käsitellään, tuetaan ja arvioidaan. Campus Conexuksen interventioissa voitiin käyttää hyväksi aiempaa tutkimusta ohjausvuorovaikutuksesta akateemisissa ympäristöissä, emmekä varsinaisesti tehneet uutta tutkimusta tästä aiheesta. Yhteisöohjaamisen kehittämiseen kuitenkin voisin kuulua myös jonkinlainen kartoitus tai arvio siitä, miten vuorovaikutustilanteita nykyisellään toteutetaan ja millaisia taitoja ihmisillä on. 

Mietimme Campus Conexuksessa kahdentyyppisiä asioita: miten akateemiset yhteisöt ohjaavat opiskelijoita ja toisaalta miten yhteisöt vuorovaikuttavat keskenään esimerkiksi aivoriihissä, kokouksissa, infotilaisuuksissa tai päätöksentekotilanteissa. Yhteisöohjaaminen on usein kiinni nimenomaan kyvystä valita työyhteisön sisällä järkeviä toimintatapoja. Milloin on tärkeätä kuulla eri näkemyksiä, huolehtia että jokaisen ääni kuuluu, milloin olisi tärkeätä jalostaa ideoita eteenpäin ja löytää yhteinen linja? Miten huolehditaan että jokainen voi osallistua, ja etteivät vahvemmat äänet aina jyrää epävarmempia? 

7 Uusien vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Campus Conexuksessa toteutimme ohjauksellisia interventioita siltä pohjalta, että yritimme kaikissa tilanteissa miettiä, millainen vuorovaikutustapa ja mitkä keinot ovat tavoitteen kannalta otollisia, ja millaiset vuorovaikutuksen muodot lisäävät yhteisöllisyyttä, dialogisuutta ja tukevat yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista. Tilanteiden oli tarkoitus toimia mallina ohjauksellisista keinoista ja ohjauksellisesta tavasta toteuttaa yhteisiä tilanteita.

Yhteisössä ei aina voida kouluttaa kaikkia osapuolia. Joskus tärkeintä on huolehtia, että avaintoimijat ja rajanylittäjät osaavat toteuttaa työyhteisössään tilanteita yhteisöllistä oppimista edistävällä tavalla.  Sen vuoksi Campus Conexus koulutti ohjausvastaavia ja opetussuunnitelmatyöhön osallistuvia henkilöitä. Koulutimme ja valmensimme myös niitä yhteisöjä, jotka olivat itse tunnistaneet jonkun kehittämistarpeen ja halusivat tarttua tarjolla oleviin ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja lisääviin koulutuksiin, kuten tiedonhaun ohjaamiseen, ryhmän hyödyntämiseen ja ohjaamiseen liittyviin koulutuksiin.

Minulla on kouluttajana sellainen kokemus ohjausvuorovaikutuksen taitoihin vaikuttamisesta, että tehokasta on ensin tehdä ihmiset tietoisiksi ohjausvuorovaikutuksen perusorientaatioista (näistä mm. täällä). Ohjauksessahan tulisi voida joustavasti vaihtaa orientaatioita tilanteen mukaisesti, ja monella on kyllä osaamista ja kokemuksia näistä orientaatioista, mutta tämä osaaminen ei ole välttämättä kovin jäsentynyttä eikä sille ole oikein termejä. Siksi usein näiden orientaatioiden tunnistaminen omasta toiminnasta on hyödyllistä. Sen lisäksi voi keskittyä harjoittelemaan niitä, jotka tuntuvat vierailta tai vaikeilta. Voi keskittyä myös miettimään, miten ohjaaja voi vaikuttaa ohjaustilanteiden etenemiseen ja millaisiin "vaikuttamisen paikkoihin" juuri ohjaajalla on pääsy.

Usein auttaa myös se, että konkreettisesti kuvataan ja nimetään keinoja, joita eri orientaatioihin liittyy (kuten että ongelmanratkaisuorientaatio sisältää usein ohjaajan neuvomista ja palautetta tai yhteisiä ratkaisuvaihtoehtojen kehittelyä ja koettelua, tutkiva orientaatio taas edellyttää usein kysymisen ja reflektoinnin keinoja, havainnoinnin rikastamista ja kohteen ulkoistamisen tapoja).

Tarinan viimeinen postaus löytyy täältä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti