Julkaisuja ja tallenteita

Tässä valikoima ohjausvuorovaikutukseen yms. liittyviä julkaisujani ja muuta materiaalia kiinnostuneille.
* Video Ohjauksen onnistumisen avaintekijöitä, 30-minuuttinen skype-luento Ohjataan yhdessä -seminaarissa 15.9.2017 Oulu/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

* Muutaman minuutin multimediatallenne Ryhmäinterventiot työntekijän ja työyhteisöjen kehittämisessä, Sanna Vehviläinen & Kai Halttunen - Campus Conexus.

https://luovi.fi/asiantuntijapalvelut/erkkaa-verkossa-luennot/
* Tältä sivulta löytyy linkki Luovi-ammattiopiston Erkkaa verkossa -luentosarjaan kuuluvaan luentooni "Yhteistyössä kohti toimijuutta – hyvän ohjaustoiminnan elementit". Luento on pitkä ja kuvaa ohjauksen peruselementtejä, ohjausvuorovaikutusta sekä ohjauksen tulevaisuudennäkymiä. Luentoa saa vapaasti käyttää opetusmateriaalina, suosittelen pilkkomaan sitä osiin. :)
Luennon kulku: 1 Ohjauksen määrittelyä;  2 Ohjauksen onnistumisen ydintekijöitä; 3 Ohjausvuorovaikutustutkimuksesta opittua: ohjauksen orientaatiot; 4  Kun yhteisö tai verkosto ohjaa; 5 Ohjauksen näkymiä.

* Nettiartikkeli Hyvejohtajuus-blogissa Mitä esimiesten olisi hyvä tietää työnohjauksesta

* Nettiartikkeli Mari Käen kanssa Hyvejohtajuusblogissa Tehdään työrauha


JULKAISULUETTELO

(Valikoituja julkaisuja 2000-luvun puolelta. Researchgatessa joitain julkaisuja myös ladattavissa. Minulta voi niitä myös pyytää.)  


Vehviläinen, S. Tunnustuksia sanan voimasta ja kauneuden kaipuusta.  Teoksessa Stevanovic, M. Voutilainen, L & Weiste, E. (toim) 2017. Elämän peruskysymykset. Anssi Peräkylän 60-vuotisjuhlakirja.

Vehviläinen, S., Löfström, E. & Nevgi, A. High Educ (2017). Dealing with plagiarism in the academic community: emtional engagement and moral distress.

Vehviläinen, Sanna (2017). Työnohjaajien kouluttajakoulutuksen arviointi. Teoksessa Kallasvuo, Anita, Arja Koski, Synnöve Karvinen-Niinikoski & Soili Keskinen (Toim.) Monimuotoinen työnohjaus ja työnohjaajakoulutus. Helsinki: Suomen Työnohjaajat ry.

Vehviläinen ,S. & Löfström, E. 2016. ‘I wish I had a crystal ball’: discourses and potentials for developing academic supervising. Studies in Higher Education  41(3):  508-5214.

Vehviläinen, Sanna (2015) Yhteisöohjauksen solmukohdat - esimerkkinä opintojen ohjaus Tampereen yliopistossa ja Campus Conexus-hankkeen työssä. Aikuiskasvatus 35 (4): 292-296

Vehviläinen, Sanna (2015). ”Siul on oikeus siun omiin tunteisiin”. Terapisoitumisen kritiikistä. Kommentti.  Aikuiskasvatus (35)2: 124-128.

Vehviläinen, Sanna. 2014. Ongelmanratkaisua opinnäytteen äärellä -- neuvot opinnäytteen ohjauksen vuorovaikutuksessa. Prologi - Puheviestinnän vuosikirja, 9-26.

Vehviläinen, Sanna. (2014). Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus.

Vehviläinen, Sanna. 2014. Työnohjaukselliset ryhmäinterventiot kohtaamispaikkana ja keskustelutilana: mahdollisuuksia ja riskejä. Teoksessa Heroja, T. ym. (toim) Parempaa työelämää tekemässä. Tutkiva ote työnohjaukseen. UniPress.

Vehviläinen, Sanna. 2014. Väitöskirjaohjauksen mallit ja opiskelijan osallistuminen. Kasvatus 45 (1), 49–64. 

Vehviläinen, S. 2013. Opinnäytteen ohjauksen ulottuvuuksia: sovellus yliopistopedagogiseen koulutukseen. Aikuiskasvatus 3: 234-241.

Vehviläinen,S. 2013. Työnohjaus oppimisen tilana. Lyhennelmä esitelmästä STORYn neuvottelupäivässä 7.6.2013. Osviitta 2/2013 

Svinhufvud, K. & Vehviläinen, S. (2013) Papers, documents, and the opening of an academic supervision encounter. Text and Talk. 

Vehviläinen, S. (2012) Huolipuhe vastaanotolla. Ikkuna opiskelijan työprosessiin. Teoksessa Soini, T.  & Pyhältö, K (toim.) Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa. TUP. 

Vehviläinen, S. & Löfström, E. (2012) Opinnäytteen ohjauksen haasteet opettajien näkökulmasta:
tulkinta kehittämismahdollisuuksista. Teoksessa Mäkinen, M., Annala, J., Korhonen, V., Vehviläinen, S., Norrgrann, A-M., Kalli, P. & Svärd, P. (Toim.) Osallistava korkeakoulutus. TUP.

Vehviläinen, S. (2012). Question-prefaced advice in feedback sequences of Finnish academic supervisions. In H. Limberg & M. A. Locher (eds.) Advice in discourse. Pragmatics and Beyond New Series, John Benjamins.

Vehviläinen, S. & Heikkinen, E. 2012. Kirjoittaminen ja tekstilajit yliopistopedagogiikassa. Yliopistopedagogiikka 2/2012 linkki

Vehviläinen, S. (2009). Problems in the research problem: criticism and resistance in academic supervision encounters. Scandinavian Journal of Educational Research 6(2):185-201

Vehviläinen, S. (2009) Student-initiated advice in academic supervision. Research on language and social interaction. 42(2): 143-190.  

Vehviläinen, S. & Svinhufvud, K. (2009) Paperi,dokumentti, opinnäyte – tekstit ohjauskeskustelun osana. Aikuiskasvatus 3.  

Vehviläinen, S., Heikkilä, A-M., Mikkonen, J. & Nieminen, J. (2009). Ohjaus yliopistossa. Teoksessa Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim) Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.

Vehviläinen, S., Pyhältö, K, Lindblom-Ylänne, S., Löfström, E., Nevgi, A. & Kaartinen-Koutaniemi, M. (2009). Tieteellisten työprosessien ohjaaminen. Teoksessa Lindblom-Ylänne, S. & Nevgi, A. (toim) Yliopisto-opettajan käsikirja. Helsinki: WSOY.

Vehviläinen, S. (2009) Lapset ammattiauttajalla — Puhumisen velvoite ja vastarinta 2009: 274 Kirja-arvostelu: Hutchby, Ian: The discourse of child counselling

Vehviläinen, S. (2008) Focus on the patient’s action: identifying and managing resistance in psychoanalytic interaction. In Peräkylä, Antaki, Vehviläinen & Leudar (eds): Conversation analysis and Psychotherapy. Cambridge: Cambridge University Press.  

Vehviläinen, S.; Peräkylä, A., Antaki, C. & Leudar, I. (2008) A review of the conversational practices of psychotherapy. In Peräkylä et al. (eds.) Conversation analysis and Psychotherapy. Cambridge University Press.

Peräkylä, A., Antaki,C.,  Vehviläinen, S. & Leudar, I. (2008). Analysing psychotherapy in practice.  In Peräkylä et al. (eds.) Conversation analysis and Psychotherapy. Cambridge University Press. 

Peräkylä, A., Antaki, C., Vehviläinen, S. & Leudar, I. (eds) 2008. Conversation analysis and Psychotherapy. Cambridge: Cambridge University Press. 

Vehviläinen, S. 2008. Akateemisen opinnäytteen ohjaus vuorovaikutuksena. Teoksessa Nummenmaa ym. (toim.) Hyvä tohtori! Tohtorikoulutuksen rakenteita ja prosesseja. Tampere University Press.


Vehviläinen, S., Ehrling, L., Peräkylä, A. & Lindfors, O. (2007) Diagnostinen haastattelu vuorovaikutuksena. Psykologia 5, 332-349.

Vehviläinen, S. & Lindfors, O. (2005).  ”Varmaan se oma itsetunto on nousussa” -- Itsereflektio ja kohentunut vointi haastattelupuheessa. Aikuiskasvatus 25(3): 191-202.

Vehviläinen, S. (2004). Tunteet ja vuorovaikutus. Aikuiskasvatus 2: 141-153.

Vehviläinen, S. (2005) Medical interaction: Psychotherapy and counseling. Encyclopedia of Language and Linguistics, 2nd Edition. Elsevier.

Peräkylä, A., Ruusuvuori, J. & Vehviläinen. S. (2005) Introduction: Professional theories and institutional interaction. Communication & Medicine 2(2): 105-109.  

Vehviläinen, S. (2003). Avoiding providing solutions: orienting to the ideal of student’s self-directedness in counselling interaction.  Discourse Studies 5(3):389-414.

Peräkylä, A. & Vehviläinen, S. (2003). Conversation analysis and the professional stocks of interactional knowledge. Discourse in Society 14 (6):727-750. 

Vehviläinen, S. (2003). Preparing and delivering interpretations in psychoanalytic interaction. TEXT 23 (4): 573-606.

Vehviläinen, S. (2001). Evaluative advice in educational counseling: the use of disagreement in the “stepwise entry” to advice. Research on Language and Social Interaction 34(3):  371-398.

Vehviläinen, S. (2001). Counsellors’ responses to students' troubles-talk in counselling encounters in Finnish career guidance training. In Seltzer, M.; Kullberg, C., Olesen, S. P., & Rostila, I. (eds.) Listening to the Welfare State.  Aldershot: Ashgate. 

Vehviläinen, S. 1999. Structures of counselling interaction. A conversation analytic study of counselling encounters in career guidance training. University of Helsinki, Department of Education. Helsinki. 
 
Vehviläinen, S., Tainio, L. & Penttinen, L. (2008) Vuorovaikutus ja oppiminen. Pääkirjoitus teemanumerossa S. Vehviläinen, L. Tainio ja L. Penttinen (toim.) Vuorovaikutustutkimuksen teemanumero, Kasvatus 39(5). 


Vehviläinen, S. (2008). Tukea opinnäyteprosessiin – mitä oppaat antavat?  (Hakala, Juha T. (2007). Uusi graduopas. Gaudeamus; Viitamäki, Leena & Saari; Erkki (toim.) (2007). Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Tammi;  Tuomi, Jouni (2007). Tutki ja lue. Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Tammi.)

Vehviläinen, S. 2001. Ohjaus vuorovaikutuksena. Helsinki: Gaudeamus.

Vehviläinen, S. (2001). Neuvon pidättäminen neuvonpyynnön jälkeen - merkkejä ohjauksellisuudesta ja itseohjautuvuus -ihanteesta keskustelussa. Aikuiskasvatus 3: 204-214. 

Vehviläinen, S. (2001). Neuvomisen ongelmia ja ratkaisuja - vertaileva näkökulma. Teoksessa J. Ruusuvuori, M. Haakana ja L. Raevaara. (toim.) Institutionaalinen vuorovaikutus. Keskustelunanalyyttisia tutkimuksia. Helsinki: SKS.    

Vehviläinen, S. (2000). Keskustelunanalyysia ohjausvuorovaikutuksesta: esimerkkinä opiskelijan huolten käsittely. Teoksessa Onnismaa, J., Pasanen, H. & Spangar, T. (toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana 1. Ohjauksen lähestymistavat ja ohjaustutkimus. PS-Kustannus Oy.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti